YAYINLAR

KİTAPLAR

On Beşinci Asırda Bir Tekke: Osmancık Koyun Baba Zaviyesi (2020)., KARA ADEM,  Duvar, Editör:Kara Adem, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 135, ISBN:978-625-7767-96-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6764144)

Cumhuriyetin Dönemi Kültürel ve Sosyal Gelişmemizin Mihenk Taşı Halkevleri (1932-1951) (2020)., KARA ADEM,  PLATANUS Publishing, Editör:KARA Adem, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 245, ISBN:978-625-7907-50-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4570106)

XIX. YÜZYILDA BİR OSMANLI ŞEHRİ ANTAKYA (2020)., KARA ADEM,  PLATANUS Publishing, Editör:Adem KARA, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 254, ISBN:978-605-80141-0-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3262256)

OSMANLI TEŞKİLAT YAPISI İÇERİSİNDE ÇORUM SANCAĞI (2020)., KARA ADEM,  PLATANUS PUBLİSHİNG, Editör:Adem KARA, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 239, ISBN:978-625-7907-49-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2887467)

YENİ KITAYA OSMANLI GÖÇLERİ VE NETİCELERİ (2020)., KARA ADEM,  PLATANUS PUBLİSHİNG, Editör:Adem KARA, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 252, ISBN:978-625-7907-51-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4090613)

Sultan II  Abdülhamid Devrinde Bir Muhalif: Ahmed Saib ve eseri Sultan II  Abdülhamid ve Saltanatınının İlk Yılları (2019)., KARA ADEM,  Gece Akademi, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 267, ISBN:978-613-9-90824-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5666763)

Türkiye de Halkevleri (1999)., KARA ADEM,  Halkevleri Genel Merkezi, Sayfa Sayısı 128, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 65034)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

KARA ADEM (2020).  OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNE GÖRE OSMANCIK.  JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES, 6(22), 59-61.

KARA ADEM (2017).  Hatay’ın Anavatana Katılması hakkında Yeni Bir Belge.  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 10(2), 117-134.

KARA ADEM (2013).  Çorum da Göçmenlerin Yerleştirilmesi ve Yaşanan Sorunlar.  Turkish Studies Dergisi, 8(6), 333-344.

KARA ADEM (2013).  Osmanlı Devleti ile Filipinler Ticari İlişkileri.  Turkish Studies Dergisi, 8(5), Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4713

KARA ADEM (2012).  XIX  Yüzyılda Osmanlı Anadolusunda Ermeni Toplum Yaşantısı  Çorum ve Antakya Karşılaştırmalı Örnekleri.  The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 303-311., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/jasss_204

KARA ADEM (2012).  Güney Amerika Kıtasına Göç Eden Osmanlı Ermenileri.  The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 171-183., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/jasss_205

KARA ADEM (2007).  Güney Amerika ve Amerika ya Osmanlı Göçleri ve Devletin Aldığı Tedbirler.  Akademik Araştırmalar Dergisi, 9(33), 84-99.

KARA ADEM (2006).  A Profile From The History Of The Town Of Antakya.  Akademik Araştırmalar Dergisi, 7(28), 25-38.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

KARA ADEM (2020).  Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa’nın Gülnüş Emetullah Valide Sultan’a Yazdığı Mektuplar.  INTERNATONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches Recent Trennd-VI, 2, 483-499. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6241447)

KARA ADEM (2020).  İngilizler Dönemi Kıbrıs Şer’xxiyye Sicili.  INTERNATONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches Recent Trennd-VI, 2, 470-482. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6241446)

KARA ADEM (2020).  Osmanlı Vilayet Salnamelerine göre İskilip.  5. İKSAD INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCINECES, 1-7. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2019).  Kıbrıs’ta Gıda Fiyatları (XVII-XIX Yüzyıl).  1. Uluslarası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, 93-102. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2019).  Tanzimat Fermanının İlanı ve Kıbrıs Adası.  1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Kongres, 481-497. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2019).  Kıbrıs Adasında Alkol Üretimi ve Problemler (XVII-XIX Yüzyıl).  1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 450-480. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2019).  Hatayın Anavatana Katılma Sürecinin Halkevi Dergilerine Yansıması.  Anavatana Katılışının 80. Yılında Hatay (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2019).  1909 Adana Olayları.  4. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 66-94. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2019).  Kıbrısta İhtida Hareketleri.  4. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 95-106. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2018).  Koyunbaba Vakfı.  ISMS V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 3, 189-221. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2018).  Düzce’de Muhacirlerin İskanı.  ISMS V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 3, 261-280. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA ADEM (2017).  18.-19. Yüzyılda Antakya: Toplumsal Hoşgörü ve Birlikte Yaşam Duygusu.  11. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)

KARA ADEM (2015).  Tarih Öğretisinde Sosyolojinin Yeri.  VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)

KARA ADEM (2014).  Osmanlı Devletinde Sosyal Hareketlenmelerin Tarihsel ve Sosyolojik Bir Değerlendirmesi.  VI. Uluslararası Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konferansı (Tam Metin Bildiri)

KARA ADEM (2014).  Kafkas Göçmenlerinin Yeni Yurtlarında Karşılaştıkları Sorunlar.  I. Uluslararası Düzce Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

KARA ADEM (2013).  Birlikte Yaşamak  19  yüzyılda Antakya ve Kıbrıs.  V. Uluslararası Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konferansı – Barışın ve Güvenliğin Yeniden İnşaası (Tam Metin Bildiri/)

KARA ADEM (2012).  XIX  Yüzyılda Osmanlı Devletinde Şehir Hayatı  Antakya ve Kıbrıs Örnekleri.  2. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi (Tam Metin Bildiri/)

KARA ADEM (2010).  XIX  Yüzyılda Çorum Sancağının İdari ve Mülki Yapısı.  1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi (Tam Metin Bildiri/)

KARA ADEM (2010).  İngilizler Döneminde Şeriyye Sicillerine Yansıyan İlişkiler.  II. Uluslar arası Kıbrıs Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

Current Academic Studies in Social Sciences Volume-3, Bölüm adı:(Koyunbaba Vakfı) (2019)., KARA ADEM,  IVPE, Editör:Mehmet Evsile, İbrahim Serbestoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 412, ISBN:978-9940-540-67-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Current Academic Studies in Social Sciences Volume-3, Bölüm adı:(Düzcede Muhacirlerin İskanı) (2019)., KARA ADEM,  IVPE, Editör:Mehmet Evsile, İbrahim Serbestoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 412, ISBN:978-9940-540-67-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Çanakkale Savaşları Tarihi, Bölüm adı:(XVIII. Yüzyılda Çanakkale) (2015)., KARA ADEM,  Sakarya Serdivan Belediyesi, Editör:Mustafa Demir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 832, ISBN:978-605-4925-50-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Düzce de Tarih ve Kültür, Bölüm adı:(Kafkas Göçmenlerinin Yeni Yurtlarında Karşılaştıkları Sorunlar) (2014)., KARA ADEM,  Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 437, ISBN:978-605-4133-03-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Osmanlı Belgeleri Işığında Antakya, Bölüm adı:(19. Yüzyılda Antakya) (2014)., KARA ADEM,  Hatay Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 379, ISBN:978-605-65131-0-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)

2. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Bölüm adı:(XIX. Yüzyılda Osmanlı’da Şehir Hayatı: Antakya ve Kıbrıs Örnekleri) (2013)., KARA ADEM,  Konya Büyükşehir Belediyesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 660, ISBN:978-605-389-119-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Komşu Kapısı  Ecdat Yadigarı Balkanlar, Bölüm adı:(Balkanlardaki Trajedi: Göç) (2013)., KARA ADEM,  AKAUM, Editör:KESER, ULVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 244, ISBN:978-605-87072-3-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Millet i Sadıka Ermeniler, Bölüm adı:(Çorum’da Ermeni Toplumu) (2013)., KARA ADEM,  AKAUM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 328, ISBN:978-605-87072-2-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Musa Çadırcıya Armağan yazılar, Bölüm adı:(Kıbrıs Vakıflarının Önemi ve Kapudan Cafer Paşa Vakfiyesi) (2012)., KARA ADEM,  Bilgi Kültür Sanat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 394, ISBN:978-605-62041-5-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)

II  Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Bölüm adı:(İngilizler Döneminde Şeriyye Sicillerine Yansıyan İlişkiler) (2011)., KARA ADEM,  Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 568, ISBN:9786058929647, Türkçe(Bilimsel Kitap)

1  Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi Toplantı Metinleri 10, Bölüm adı:(XIX. Yüzyılda Çorum Sancağının İdari ve Mülki Yapısı) (2011)., KARA ADEM,  Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 456, ISBN:978-605-88168-5-5, Türkçe(Bilimsel Kitap)

21  Yüzyılda Türkiye de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bölüm adı:(Tarih Öğretiminde Zihniyet Faktörü) (2009)., KARA ADEM,  AKADEMİSYENLER BİRLİĞİ, Editör:Özmen, Levent – Sözer, M. Akif, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 385, ISBN:978-975-00888-1-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Prof  Dr  Yavuz Ercan a Armağan, Bölüm adı:(Osmanlı Habeşistan İlişkileri ve Mazhar Efendinin Habeşistan Baş Şehbenderliği) (2008)., KARA ADEM,  Turhan, Editör:SERTÇELİK Seyit , EROĞLU Haldun, GÜVEN,Melek SARI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1030, ISBN:9789944265676, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

KARA ADEM (2007).  7 Numaralı Ticaret Layihasına göre Osmanlı Devleti  Arjantin Ticari İlişkileri ve Arjantin de Bulunan Osmanlı Nüfusu.  A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(14), 110-121. (Kontrol No: 1671867)

KARA ADEM (2006).  Osmanlı Devleti Amerika Ticari İlişkileri.  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, 1(2), 35-47. (Kontrol No: 1671869)

KARA ADEM (2005).  1828 29 Osmanlı  Rus Savaşı ve Anadolu da Alınan Tedbirler.  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(14), 115-131. (Kontrol No: 1671874)

KARA ADEM (2005).  Antakya ve Çevresi Hakkında Yapılan Çalışmalar.  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3(6), 733-752. (Kontrol No: 1671881)

KARA ADEM (2005).  XIX  Yüzyılın İlk Yarısında Antakya da Yerleşme ve Nüfus.  OTAM(17), 329-347. (Kontrol No: 1671898)

KARA ADEM (2004).  XIX  Yüzyılın İlk Yarısında Antakya da Gayrimüslimlerin Sosyo Ekonomik Yapısına Genel Bir Bakış.  Akademik Araştırmalar Dergisi, 6(22), 35-50. (Kontrol No: 1671894)

KARA ADEM (2003).  1802 1804 e Ait Üç Belge Işığında Osmanlı  Fransız İlişkileri.  A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(6), 89-101. (Kontrol No: 1671886)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

KARA ADEM (2009).  Tarih Öğretiminde Zihniyet Faktörü.  21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

KARA ADEM (2008).  XVIII    XIX  yüzyılda Antakya da Toplumsal Hayat.  VII. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

KARA ADEM (2006).  Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine Türk Kimliğinin Oluşturulmasında Tarihin Yeri ve Önemi İttihat ve Terakki Gerçeği.  21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(

KARA ADEM (2004).  Antakya da Ermeni Nüfusu  1840 1850 .  Ermeni Araştırmaları II. Türkiye Kongresi Bildirileri (Tam Metin Bildiri/)

KARA ADEM (1998).  Antakya nın III  Numaralı Şer iyye Sicili.  V. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

Diğer Yayınlar

KARA ADEM (2013).  Osmanlı da Kent Kavramı.  Doğu Batı, 17(67), 185-211. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

KARA ADEM (2010).  XIX  Yüzyılda Çorum Sancağında İdari ve Mülki Yapı.  Şehir ve Medeniyet, 2(4), 51-63. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

KARA ADEM (2008).  Meşrutiyetin Oluşumunda Aydınların Etkisi.  Doğu-Batı, 2(46), 223-241. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

KARA ADEM (2005).  1800 1806  1215 1220  Tarihli Antakya Şer iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi.  Güneyde Kültür, 16(161), 25-36. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

KARA ADEM (2004).  Vehhabi İsyanı ve Antakya da Alınan Tedbirler.  Güneyde Kültür, 15(150), 20-30. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

KARA ADEM (2003).  Osmanlı Devleti nde İlk Nüfus Sayımı ve Antakya.  GÜNEYDE KÜLTÜR, 14(142), 7-12. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

KARA ADEM (2001).  Geyve Tarihi.  Güneyde Kültür, 12(127), 18-30. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

KARA ADEM (1998).  Tarih ve Tarihçi.  Güneyde Kültür, 10(113-114), 13-19. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

Editörlük

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Güncel Araştırmalar Cilt -I (Diğer endeksler), Kitap, Editör, Duvar, 01.07.2020-30.12.2020

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Güncel Araştırmalar Cilt-ⅠⅠ (Diğer endeksler), Kitap, Editör, Duvar, 01.07.2020-30.12.2020

Current Researches in Social, Human and Administrative Sciences, Kitap, Editör, Duvar, 01.07.2020-30.12.2020

Ödüller

İKSAD 2020 Bilim Ödülleri, İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ, 2020

Scroll Up